(0)

PERSONDATA POLITIK

Aktieselskabet P. Hatten & Co.
Dato: 24 maj 2018

ANSVAR

 • Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser.
 • Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne personoplysnings- politik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

SELSKAB

Selskab er:

Aktieselskabet P. Hatten & Co.
CVR nr.: 34683212
CE Christiansens Vej 25
Dk – 4930 Maribo
Denmark
(Herefter benævnt "Hatten")

T: [+45] 5478 1122
E: info@hatten.dk
W: www.hatten.dk

PERSONOPLYSNINGER

 • Det er vigtigt for os, at dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af personoplysninger for at hindre uautoriseret adgang til dine personoplysninger og for at opfylde gældende lovgivning.
 • Vi sikrer fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.
 • Nedenstående retningslinjer beskriver hvilke typer af personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler disse data, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til denne Persondata Politik.

TYPER AF PERSONDATA

KUNDE

 • Almindelige personoplysninger (f.eks. navn og/eller brugernavn, adresse, e-mail, fødselsdato)
 • Trafikdata om brug af internettet
 • Transaktionsdata
 • købshistorik
 • Unikke numre på netværksenheder
  FORMÅL
  • Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.
  • Dine personoplysninger indsamles og anvendes til:

KUNDE

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Forbedring af vores produkter og tjenester
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig
 • Direkte markedsføringsaktiviteter.
 • Statistik og tilpasning af vores ydelser.
 • Optimering af hjemmesiden.
 • Gennemførelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom.
 • Administration af din relation til Hatten
 • Opfyldelse af lovkrav
  DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER
  • De registreredes rettigheder vil kun have selvstændig betydning i forhold til Hatten i de tilfælde, hvor Hatten er dataansvarlig. Er Hatten databehandler, skal den registreredes rettigheder opfyldes gennem den dataansvarlige, som typisk vil være Hatten’ kunde.
  • Indsigtsretten
   • Den registrerede har i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 ret til at få bekræftet, om der behandles Persondata om den pågældende, og vil i givet fald få adgang til Persondata (der skal udleveres en kopi af Persondata).
   • Derudover har den registrerede ret til at modtage følgende information:
  • formålene med behandlingen
  • de berørte kategorier af Persondata
  • de modtagere eller kategorier af modtagere, som Persondata er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  • om muligt det påtænkte tidsrum, hvor Persondata vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
  • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af Persondata eller begrænsning af behandling af Persondata vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
  • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • enhver tilgængelig information om, hvorfra Persondata stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
  • forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.
   • Den registrerede har endvidere ret til at få oplysninger om fornødne garantier, hvis vi har overdraget Persondata til tredjelande.
   • For at kunne opfylde en indsigtsbegæring på behørig vis skal vi herefter gennemsøge alle systemer – herunder alle databaser samt alt hardware og alle flytbare medier – og også gennemsøge alt fysisk materiale, der indgår i et register, og udlevere de Persondata, der er registreret om den pågældende
   • Efter databeskyttelsesloven gælder retten til indsigt ikke hvis den registreredes interesse i oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv.
  • Dataportabilitet
   • Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 desuden ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage Persondata om sig selv, som den pågældende selv har givet til vi.
   • Den registrerede har desuden ret til selv at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra vi, når behandlingen er baseret på samtykke og behandlingen foretages automatisk. Hvis den registrerede udøver denne ret til dataportabilitet, har den registrerede også ret til at få transmitteret Persondata direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt.
   • Adgangen til dataportabilitet omfatter kun oplysninger, den registrerede selv har givet, og vil kun omfatte behandlinger, der foretages automatisk. Adgangen til dataportabilitet vil desuden være særdeles begrænset, såfremt vi baserer sin behandlingshjemmel på andet grundlag end samtykke.
  • Ret til berigtigelse
   • I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16 har den registrerede ret til at få urigtige Persondata om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har den registrerede desuden ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige Persondata, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.
   • Denne ret supplerer vores egen grundlæggende forpligtelse til kontinuerligt at sikre os, at der alene behandles korrekte og ajourførte oplysninger, jf. artikel 5, stk. 1, litra d.
   • Retten til berigtigelse angår dog alene objektive Persondata, og ikke subjektive vurderinger. At vi måtte have vurderet, at en medarbejder ikke har et juridisk grundlagt for at føre en sag, er eksempelvis ikke en personoplysning, der kan kræves berigtiget.
  • Retten til at blive glemt
   • Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningens artikel 17 ret til at få Persondata om sig selv slettet af os uden unødig forsinkelse. Vi har i så fald pligt til at slette Persondata uden unødig forsinkelse.
   • Dog er retten begrænset sådan, at der ikke kan kræves sletning, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 17, stk. 3, litra b og e.
   • Det er vores vurdering, at ”retten til at blive glemt” kun meget sjældent vil komme i spil i relation til de Persondata, vi selvstændigt indsamler. Den kan eksempelvis tænkes anvendt, hvis Persondata oprindeligt slet ikke har været nødvendige og derfor slet ikke burde have væres indsamlet, eller hvis Persondata utvivlsomt ikke længere er nødvendige. I så fald vil pligten til at slette Persondata også følge af den grundlæggende forpligtelse til kun at behandle nødvendige oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c. ”Retten til at blive glemt” finder dig ikke anvendelse såfremt (og så længe) vi opbevarer sådanne Persondata for at kunne modgå et eventuelt retskrav fra kunder.
   • Hvis vi er forpligtet til at slette Persondata efter artikel 17, som har været overladt til andre dataansvarlige eller databehandlere, skal vi underrette sådanne dataansvarlige eller databehandlere, som behandler Persondata, om, at den registrerede har anmodet om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende Persondata.
  • Ret til indsigelse – også mod automatiserede afgørelser
   • Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 21, at den registrerede til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine Persondata, hvis behandlingen – herunder profilering – er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f. Disse bestemmelser omhandler adgangen til at behandle almindelige Persondata, hvis behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesser, eller hvis behandlingen er nødvendig for at forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.
   • Hvis der gøres indsigelse, må vi ikke længere behandle de pågældende Persondata, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
   • Det er vores vurdering, at denne bestemmelse kun begrænset vil komme i spil i forhold til vores sagsbehandling, fordi vores behandling af Persondata i vidt omfang kan knyttes op på hjemlen vedrørende opfyldelse af en aftale eller fastlæggelse af et retskrav, ligesom vi – hvis behandlingen i øvrigt opfylder de grundlæggende behandlingsregler – oftest vil kunne påvise vægtige legitime grunde til, at Persondata behandles.
   • Bestemmelsen i artikel 21 forudsætter, at den registrerede gøres udtrykkeligt opmærksom på sin ret til at gøre indsigelse, og at dette skal ske senest på tidspunktet for den første kommunikation. Endvidere skal oplysningen herom meddeles klart og holdes adskilt fra de andre oplysninger.
   • Supplerende til artikel 21, har den registrerede i henhold til artikel 22 ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende.
   • Også denne bestemmelse indeholder en række undtagelser, jf. artikel 22, stk. 2. Blandt andet gælder retten ikke, hvis afgørelsen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, hvis behandlingen har hjemmel i lov, eller hvis behandlingen er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.
   • Artikel 22 forudsætter dog generelt, at automatiserede afgørelser ikke baseres på særlige kategorier af Persondata, jf. artikel 9, stk. 1, medmindre der er givet udtrykkeligt samtykke hertil, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.
  • Ret til dataminimering
   • I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18 har den registrerede ret til at få begrænset behandlingen af Persondata, hvis:
  • rigtigheden af Persondata bestrides af den registrerede, men kun i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om Persondata er korrekte
  • behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af Persondata og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses
  • den dataansvarlige ikke længere har brug for Persondata til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  • den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, men kun i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.
   • Retten udgør dermed et alternativt (og mindre) indgreb i behandlingen sammenlignet med den registreredes ret til at gøre indsigelse efter artikel 21 og 22, og den registreredes ”ret til at blive glemt” efter artikel 17.
   • Det følger af bestemmelsens stk. 2, at hvis en behandling er blevet begrænset, må sådanne Persondata, bortset fra opbevaring, stadig behandles blandt andet, hvis den registrerede giver samtykke hertil, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
   • Bestemmelsen vil efter vores vurdering kun få begrænset betydning for vores adgang til at behandle Persondata i vores sagsbehandling.

BEHANDLINGSREGLER - GENERELT

 • Behandlingsprincipper
  • Vi vil behandle Persondata lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede.
  • Vores behandling af Persondata er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at Persondata skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.
  • Vi behandler Persondata ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.
  • Persondata skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.
  • Vi behandler Persondata ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at Persondata skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende Persondata behandles.
  • Persondata skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for Persondata, herunder skal de beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.
 • Risikoanalyse
  • Vi skal i forbindelse med vores sagsbehandling gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af Persondata.
  • Vi har gennemført en risikoanalyse, som ligger til grund for denne Persondatapolitik.
 • Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse (DPIA)
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 35 indeholder et krav om, at hvis en behandling – navnlig ved brug af nye teknologier og i medfør af sin karakter, omfang, sammenhæng og formål – sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal den dataansvarlige forud for behandlingen foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af Persondata.
  • Pligten til at foretage en konsekvensanalyse gælder alene i særlige tilfælde, hvor der kan konstateres en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.
  • Konsekvensanalyser skal navnlig gennemføres, når der foretages:
   • behandling i stort omfang af følsomme oplysninger eller af Persondata vedrørende straffedomme og lovovertrædelser, eller
   • systematisk og omfattende vurdering af personlige forhold vedrørende fysiske personer, der er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som er grundlag for afgørelser, der har retsvirkning for den fysiske person eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den fysiske person, eller
   • systematisk overvågning af et offentligt tilgængeligt område i stort omfang
  • Det er vores vurdering, at vi i udgangspunktet sjældent vil foretage behandlinger, der opfylder et af ovennævnte kriterier. Det må derfor antages, at reglerne om konsekvensanalyse vil have et forholdsvis begrænset anvendelsesområde i relation til vores behandling af Persondata om kunder.
  • Gennemføres en konsekvensanalyse alligevel, vil resultatet af analysen tages i betragtning, når vi skal træffes passende foranstaltninger.
 • Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
  • Pligten til at udpege en databeskyttelsesrådgiver forudsætter efter databeskyttelsesforordningens artikel 37, at behandling af Persondata indgår som vores ”kerneaktivitet”. Dette er tilfældet for de tilfælde hvor Hatten agerer som databehandler, men ikke i andre situationer, hvor Hatten agerer som dataansvarlig. Dette skyldes, at Hatten som dataansvarlig primært behandler medarbejderdata eller CRM data om Hatten’ kunder.
  • Pligten til at udpege en Databeskyttelsesrådgiver indtræder navnlig når:
   • der foretages behandlingsaktiviteter, der i medfør af deres karakter, omfang og/eller formål kræver regelmæssig og systematisk overvågning af registrerede i stort omfang, eller
   • behandling i stort omfang af særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger), eller
   • behandling i stort omfang af Persondata vedrørende straffedomme og lovovertrædelser.
  • Det er vores vurdering, at Hatten ikke foretager behandling af persondata i et omfang som beskrevet ovenfor. Vi har derfor valgt ikke at udpege en databeskyttelsesrådgiver.
  • Som følge af princippet om ansvarlighed, har vi – uanset om vi agerer som dataansvarlig eller databehandler udpeget en person i vores organisation, der har som ansvarsområde foretager de vurderinger og den rådgivning, der sædvanligvis vil blive varetaget af en databeskyttelsesrådgiver.
 • Dataansvarlig
  • For Persondata om medarbejdere samt information om Hatten’ kunder, vil Hatten som altovervejende udgangspunktet arbejde selvstændigt. Hatten vurderer selvstændigt, om der er grundlag for at indsamle/behandle Persondata, hvilke Persondata, der er relevante og nødvendige, og hvor længe Persondata skal opbevares. I denne situation vil Hatten agere som dataansvarlig.
 • Databehandleraftale
  • Hvis vi er dataansvarlige og har vurderet, at der databehandleren foreligger en databehandlerkonstruktion, skal der udarbejdes en databehandleraftale.
  • Databehandleraftalen skal indgås mellem os (den dataansvarlige) og den anden part (databehandleren), og skal leve op til databeskyttelsesforordningens krav til databehandleraftaler, jf. forordningens artikel 28, stk. 3. Det indebærer, at der skal udarbejdes en kontrakt eller andet retligt dokument, som er bindende for databehandleren. Det er desuden et krav, at databehandleraftalen er skriftlig, herunder elektronisk.
  • Databeskyttelsesforordningen fastsætter herudover en del specifikke krav til indholdet af databehandleraftalen. Aftalen skal bl.a. indeholde oplysninger om genstanden for og varigheden af behandlingen, behandlingens karakter og formål, typen af Persondata, kategorierne af registrerede og vores forpligtelser og rettigheder som dataansvarlig samt de pligter, som databehandleren har i forhold til at varetage opgaven. Kravene er specifikt beskrevet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 3, litra a-h.
  • Agerer vi som databehandler for kunden, skal der indgås en skriftlig databehandleraftale med kunden.
 • Transfer to third countries
  • Der sker ikke overførsel af Persondata til tredjelande.
 • Databehandlere - oversigt
  • Vi anvender eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift af Hatten. Disse virksomheder fungerer som databehandler i forhold til de Persondata, som vi er dataansvarlige for.
  • Databehandling foretages indenfor den Europæiske Union.
  • Databehandleren handler alene efter instruks fra os.
  • Vi benytter følgende databehandlere:
   Databehandler lokalisation Aftaletype
   ID Solutions ApS
   Vandtårnsvej 62A
   2860 Søborg
   CVR 27555373
   Denmark Databehandleraftale
   Söderberg & Partners Danmark A/S
   Landgreven 3
   1301 Copenhagen K
   Cvr nr. 35836160
   Denmark Databehandleraftale
   Visma Bluegarden A/S
   Lautrupbjerg 6
   2750 Ballerup
   CVR 48117716
   Denmark Databehandleraftale
   G-it ApS
   Vandværksvej 24
   5000 Odense C.
   CVR 37372862
   Denmark Databehandleraftale
   Nextsystem A/S
   Generatorvej 15
   2860 Søborg
   CVR 19294846
   Denmark Databehandleraftale
   Inforrevision Statsautoriseret revisionaktieselskab
   Buddingevej 312
   2860 Søborg
   CVR 19263096
   Denmark Databehandleraftale
  • Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at Persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af Persondata. På din anmodning - og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde - giver databehandleren dig tilstrækkelige Persondata til, at databehandleren kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
 • Videregivelse til sociale netværk
  • Der videregives ikke Persondata til sociale netværk.
 • Anden videregivelse
  • Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af Persondata, vil vi foretage udlevering af dine Persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Profiling
  • Vi anvender ikke dine Persondata til profilering.
 • Generelle tekniske foranstaltninger
  • Datatilsynets IT-sikkerhedstekster, jf. nedenfor, danner udgangspunkt for de overvejelser og vurderinger, vi har foretaget efter databeskyttelsesforordningen.
  • Adgang til Persondata er begrænset til personer, der har et sagligt behov for adgang til Persondata. Det skal være så få personer som muligt, dog med behørigt hensyn til driften – der skal være et tilstrækkeligt antal medarbejdere til at sikre driften af de pågældende opgaver ved sygdom, ferier, personaleudskiftning m.v. Data vil alene blive tilgået på ”need to know” basis.
  • Medarbejdere, der håndterer Persondata, er instrueret og oplært i, hvad de må gøre med Persondata, og hvordan de skal beskytte Persondata.
  • Persondata på papir – f.eks. i kartoteker og ringbind –opbevares aflåst, når de ikke er i brug.
  • Når dokumenter (papirer, kartotekskort mv.) med Persondata smides ud, anvendes makulering eller anden foranstaltning, der forhindrer, at uvedkommende kan få adgang til Persondata.
  • Der anvendes adgangskoder til at få adgang til pc’er og andet elektronisk udstyr med Persondata. Kun de personer, der skal have adgang, får en kode og da kun til de systemer, den pågældende har brug for at anvende. De personer, der har adgangskode, må ikke overlade koden til andre eller lade den ligge, så andre kan se den. Kontrol af tildelte koder skal foretages mindst en gang hvert halve år.
  • Det registreres, hvis der konstateres forgæves forsøg på at få adgang til it-systemer med Persondata. Hvis der registreres et nærmere fastsat antal på hinanden følgende afviste adgangsforsøg, skal der blokeres for yderligere forsøg.
  • Hatten har udpeget en ansvarlig, der kan overvåge sådanne forgæves adgangsforsøg. Under hensyntagen til den teknologiske udvikling er der anskaffes programmel, der kan afklare, hvem der har forsøgt at skaffe sig adgang til Persondata.
  • Hatten har udpeget en ansvarlig, der kan overvåge sådanne forgæves adgangsforsøg. Under hensyntagen til den teknologiske udvikling er der anskaffes programmel, der kan afklare, hvem der har forsøgt at skaffe sig adgang til Persondata.
  • PC’er koblet til internettet har en opdateret firewall og viruskontrol installeret.
  • Ved opkobling til wifi, hvortil der er fri adgang, sikrer vi passende sikkerhedsmæssige foranstaltninger under hensyntagen til det aktuelle teknologiske udviklingstrin på it-området.
  • Hvis følsomme Persondata eller personnummer sendes med e-mail via internettet, skal sådanne e-mails krypteres. Hvis du sender Persondata til os via e-mail, skal du være opmærksom på, at afsendelse til os ikke er sikker, såfremt dine e-mails ikke er krypteret.
  • I forbindelse med reparation og service af dataudstyr, der indeholder Persondata, og når datamedier skal sælges eller kasseres, træffer vi de fornødne foranstaltninger, så oplysninger ikke kan komme til uvedkommendes kendskab.
  • I de situationer, hvor en computer indleveres til reparation, og hvor der på computeren ligger Persondata, etablerer vi flere koder til forskellige sektioner af data. En reparatør vil eksempelvis ikke have behov for at kunne tilgå Persondata, der måtte ligge på computeren. En sådan ordning med flere koder vil kunne hjælpe, men ikke fjerne risikoen for misbrug af Persondata. Herudover bør det også ved aftale og kontrol sikres, at reparatører ikke uretmæssigt tilgår Persondata. Det kan f.eks. være ved brug af fortrolighedserklæringer.
  • Ved brug af en ekstern databehandler til håndtering af Persondata, underskrives en skriftlig databehandleraftale mellem os og databehandleren. Det gælder eksempelvis, når der anvendes et eksternt dokumentarkiv eller hvis der anvendes cloud-systemer i forbindelse med behandlingen af Persondata – herunder kommunikation med kunden. På samme vis indgås der altid en skriftlig aftale mellem os og vores kunde, såfremt vi agerer som databehandler. Databehandleraftalerne er også tilgængeligt elektronisk.
  • Vi har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter Persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Hatten vil sørge for, at de indsamlede Persondata, inklusive Persondata, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gældende sikkerhedsstandarder. Vi har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og overførsel af Persondata for at hindre uautoriseret adgang og for at overholde gældende lovgivning.
  • Vi har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine Persondata mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden handling i strid med gældende lovgivning.
  • Systemerne er placeret på servere i sikrede lokaler.
  • Vi bruger industristandarder som firewalls for at beskytte dine Persondata.
  • Alle data overført mellem kunde (browser og webapp) og server(er) krypteres efter HTTPS-protokollen.
  • Filer, der manuelt vælges adgangskodebeskyttes inden for vores tjeneste, er krypterede og kan under ingen omstændigheder tilgås af os.
 • Serverrum, arkivrum og løndata er aflåst.
 • Back-up
  • Hatten tager back-up af alle databaser og filer på fællesdrev hver nat. Back-up´en opbevares dels på en intern server, dels i aflåst skab udenfor virksomheden.
  • Vi foretager følgende typer af backup:
 • backup rullende. Med denne metode, tages der dagligt backup af alle fil og data opdateringer og oprettes en sikkerhedskopi af alle de nye data. Dette skaber en historie af ændringer, således at muligheden for at genvinde tabte data forøges.
 • backup klon. Denne backup-strategi skaber en perfekt kopi af hver enhed på netværket
 • backup offsite. Denne backup sikrer mod tab af data, hvis backup opbevares on site. Alle data og filer sikkerhedskopieres og backup opbevares offsite.
  • Alle backup data og filer overskrives med intervaller på 30 dage. Det er ikke teknisk muligt at gennemføre sletning af enkelte filer på en foretagen backup inden sådan overskrivning ske. Det vil sige, at har du anmodet Hatten om sletning af dine Persondata, vil sådanne Persondata blive slettet i live miljø, jf. nedenfor, men vil forblive på backup indtil den specifikke backup efter 30 dage er overskrevet. Hatten har dog indført interne processer og procedurer til at sikre, at dine Persondata ikke genintroduceres som live data ved at genindlæse data og filer fra en backup såfremt dine data er blevet slettet i henhold til din ”ret til at blive glemt”.
 • Oplysningspligt - Kunde
  • Hver kunde modtager et link til vores Persondatapolitik, som der herefter blot kan henvises til.
 • Sletning - hvornår
  • Ved afslutning af opgave fra en kunde har vi i princippet ikke længere behov for at behandle Persondata. Opgaven er løst.
  • En række andre hensyn samt særregler indebærer dog, at Persondata ikke bør eller ikke må slettes førend, der er gået et tidsrum.
  • Det skal konkret overvejes hvor længe Persondata opbevares, inden de slettes.
  • Bogføringsreglerne indebærer, at Persondata knyttet til en betaling skal opbevares i 5 år + løbende kalenderår efter regnskabsårets afslutning.
  • Hensynet til, at vi kan varetage sine interesser ved et muligt ansvar kan indebære, at oplysninger opbevares i 3 år efter afslutningen af opgaven.
  • Da størstedelen og salg vedrører salg af byggematerialer og da det ikke er muligt med de nuværende systemer at etablere en effektiv adskillelse mellem salg der vedrører byggematerialer og andre salg, gemmes informationen i 10 til udløb af det regnskabsår, hvor byggematerialerne er solgt.
  • Informationer på debitorstamkort slettes efter følgende proces: (i) der gemmes fremover ikke oplysninger om CPR-numre på debitorstamkortet. Der registreres alene fødselsdato/år; (ii) alle stamoplysninger slettes på konti, hvor der ikke er handlet i løbende regnskabsår + 10 år; (iii) efter sletning af stamoplysninger er eneste tilbageværende oplysninger på debitorstamkortet et kontonummer (f.eks. telefonnummer) samt posteringer og fakturalinjer, da systemet ikke tillader sletning af disse felter. Ved efterfølgende genudskrift af f.eks. faktura eller statistikker m.v. efter sletning af stamoplysninger, vil navn og adresse være blank. Sletning af stamoplysninger sker 1 gang årligt efter udløb af regnskabsår.
 • Sletning - hvordan
  • Det fremgår af IT-sikkerhedstekst ST3 fra Datatilsynet vedrørende sletning af Persondata, at sletning af Persondata i praksis betyder, at Persondata uigenkaldeligt fjernes fra alle lagringsmedier, hvorpå de har været lagret, og at Persondata på ingen måde kan genskabes. Man skal i den forbindelse være opmærksom på alle lagringsmedier – herunder også flytbare medier i form af bærbare computere, USB-nøgler mv., samt back-up.
  • Persondata kan som et alternativ anonymiseres fuldstændigt med den virkning, at de ikke længere kan henføres til en bestemt person. I givet fald finder reguleringen om Persondata slet ikke anvendelse, og fuldstændig anonymisering er derfor et alternativ til sletning. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at anonymisering – som et alternativ til sletning – forudsætter, at man sletter alle spor, der kan lede til den person, oplysningen vedrører. Det er som oftest en meget vanskelig øvelse.
  • Efter sletning/anonymisering vil vi foretage behørigt krydstjek i form af søgninger på navn/cpr-nr. mv. vedrørende kunden henholdsvis sagen for at sikre, at der ikke kommer noget frem.

DETALJEREDE BEHANDLINGSREGLER - KUNDE

 • Behandlingshjemmel
  • Vores hjemmel til at behandle Persondata ligger først og fremmest i relationen til kunden og at kunne administrere indgåede aftaler. Indenfor disse områder vil vi inden for dette opdrag i udgangspunktet have hjemmel til at behandle de nødvendige oplysninger Det følger navnlig af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-c og litra f, samt af artikel 9, stk. 2, litra a og f.
  • Disse bestemmelser omhandler adgang til at behandle Persondata, (i) hvis der foreligger et samtykke, (ii) hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, (iii) hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, (iv) nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der overstiger den registreredes interesser, eller (v) nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • For så vidt angår personnumre kan vi behandle oplysninger om personnumre, (i) når det følger af lovgivningen, (ii) hvis der foreligger et samtykke, eller (iii) hvis det er nødvendigt med henblik på fastlæggelsen af et retskrav, jf. databeskyttelseslovens § 11, jf. § 7.
  • Det er vores vurdering, at den behandling af Persondata vi foretager i relation til en kunde, i vidt omfang vil være hjemlet i de anførte bestemmelser
 • IP-adresser og browserindstillinger
  • I forbindelse med hvert besøg på Hatten registreres din computers anvendte IP-adresse og browserindstillinger. Din IP-adresse er adressen på den computer du anvender til at besøge Hatten. Browserindstillinger er for eksempel den browser type du anvender, browser sprog, tidszone mv. IP-adressen og browserindstillinger registreres for at sikre, at Hatten altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller anvendelsen af Hatten. IP-adressen benyttes desuden til at fastslå din omtrentlige lokalisation (på by-niveau).
 • Nyhedsbrev
  • Hvis du tilmelder dig Hatten’ nyhedsbreve, registreres dine personoplysninger direkte hos Hatten. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra Hatten, kan du afmelde dig ved at rette henvendelse til Hatten på info@hatten.dk.
 • Anonymisering
  • Hatten anvender anonymisering af data fra kunder for statiske og forskningsmæssige formål, samt for at kunne forbedre systemer, processor og produkter. Dette betyder, at resultater ikke kan ledes tilbage til at identificere specifikke personer.
  • Hatten anonymiserer således, at muligheden for at identificere enkeltpersoner i et datasæt fjernes. Der foretages således en uigenkaldelig anonymisering, således at personoplysninger bliver gjort anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres.
  • F.eks. navn, adresse eller personnummer erstattet af en kode, et løbenummer el.lign., der ikke længere kan føres tilbage til den oprindelige individuelle personoplysning. Koder tildeles tilfældigt og kan ikke føres tilbage ved brug af lister, nøgler el.lign., der viser sammenhængen mellem løbenummer og de egentlige identifikationsoplysninger.

BEHANDLINGSOVERSIGT

 • Behandlingsoversigt for oplysninger om kunder / leverandører:
  Dataansvarlig Virksomhedens navn, CVR-nr. og kontaktoplysninger (adresse, hjemmeside, telefonnummer og e-mail) Aktieselskabet P. Hatten & Co.
  CVR nr.: 34683212
  CE Christiansens Vej 25
  Dk – 4930 Maribo
  Denmark T: [+45] 5478 1122
  E: info@hatten.dk
  W: www.hatten.dk
    Den fælles dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger (adresse, hjemmeside, telefonnummer og e-mail)  
    Den dataansvarliges repræsentant samt dennes kontaktoplysninger (adresse, hjemmeside, telefonnummer og e-mail) Aktieselskabet P. Hatten & Co.
  CVR nr.: 34683212
  CE Christiansens Vej 25
  Dk – 4930 Maribo
  Denmark T: [+45] 5478 1122
  E: info@hatten.dk
  W: www.hatten.dk
  Formål (ene) Behandlingens eller behandlingernes formål (et samlet, logisk sammenhængende formål med en behandling eller en række af behandlinger, som hermed angives som ét formål ud af alle samlede formål hos den dataansvarlige) Formålene med behandling af persondata i relation til vores kunder er at foretage behandling af dit køb og levering af vores ydelse. Derudover skal vi kunne opfylde kundernes anmodning om produkter og eller tjenester. Til brug for dette, er vi nødsaget til at foretage behandling af persondata.
  Kategorierne af registrerede og kategorierne af Persondata Kategori af registrerede personer (eksempelvis ansøgere, nuværende eller tidligere ansatte) Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
    Oplysninger, som behandles om de registrerede personer (afkryds og beskriv de typer af oplysninger, som er omfattet af behandlingsaktiviteterne) Oplysninger, som indgår i den specifikke behandling. Beskriv:
  Stamdata (navn, brugernavn, adresse, telefonnummer, køn, e-mail m.v.)
  Trakfikdata
  Transaktionsdata
  Købshistorik
  Unikke numre på netværksenheder
  Modtagerne af Persondata Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive videregivet til, herunder modtagere i tredjelande og internationale organisationer (eksempelvis andre myndigheder, virksomheder, borger/kunder mv.)
  1. Offentlige myndigheder SKAT m.fl.
  2. Banker
  3. Revisorer
  4. Advokater
  5. Økonomisystem
  Tredjelande og internationale organisationer Oplysninger om overførelse af Persondata til tredjelande eller internationale organisationer (eksempelvis databehandleres placering i tredjelande, databehandlers brug af cloudløsninger placeret i tredjelande) Nej, der foretages ikke overførsel til tredjelande.
  Sletning Tidspunkt for sletning af oplysninger (de forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger) Ved afslutning af opgave fra en kunde har vi i princippet ikke længere behov for at behandle Persondata. Opgaven er løst. En række andre hensyn samt særregler indebærer dog, at Persondata ikke bør eller ikke må slettes førend, der er gået et tidsrum. Det skal konkret overvejes hvor længe Persondata opbevares, inden de slettes. Bogføringsreglerne indebærer, at Persondata knyttet til en betaling skal opbevares i 5 år + løbende kalenderår efter regnskabsårets afslutning. Hensynet til, at vi kan varetage sine interesser ved et muligt ansvar kan indebære, at oplysninger opbevares i 3 år efter afslutningen af opgaven. Da størstedelen og salg vedrører salg af byggematerialer og da det ikke er muligt med de nuværende systemer at etablere en effektiv adskillelse mellem salg der vedrører byggematerialer og andre salg, gemmes informationen i 10 til udløb af det regnskabsår, hvor byggematerialerne er solgt. Oplysninger overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.
  Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger Beskrivelse af tekniske og organisatoriske ikkerhedsforanstaltninger (hvis muligt skal der gives en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. artikel 32, stk. 1) Hatten anvender firewall/log, der er et systemteknisk værktøj, som bruges af den systemansvarlige i sikkerhedsmæssigt øjemed. De integrerede logningsfaciliteter er nødvendige af hensyn til systemernes drift og vedligeholdelse samt sikkerhedsovervågning (systemlog). En systemlog kan indeholde Persondata. Fysisk materiale opbevares aflåst.  

COOKIES

 • Vi indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af Hatten. Vi indhenter oplysninger om dig på Hjemmesiden og ved din brug af Hatten på to måder: Gennem såkaldte 'cookies' og gennem registrering og brug af Hatten.
 • Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.
 • Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.
 • Hvad er en cookie og lignende teknologier?
  • Cookies er små informationsenheder, som Hatten placerer på din computers harddisk, på din tablet, eller på din smart-telefon. Cookies indeholder informationer, som Hatten bruger til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, men identificerer din computer.
  • Der er to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger Hatten. Hatten anvender både midlertidige og permanente cookies.
  • Vi benytter lignende teknologier, der lagrer og læser information i browseren eller enheden, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, såsom HTML 5 cookies, Flash og andre metoder. Disse teknologier kan fungere på tværs af dine browsere. I visse tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specielt værktøj. Vi bruger disse teknologier til at opbevare information, som anvendes til at sikre kvaliteten af vores services og til at opfange uregelmæssigheder i brugen af Hatten.
  • Når du besøger Hatten første gang, modtager du automatisk en cookie. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser, og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer vores webserver, når du besøger Hatten, og registrerer anvendelsen heraf.
  • En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen personoplysninger indeholdt i en cookie. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus.
  • Vi anvender cookies for at kunne tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine interesser og ønsker. Vi anvender også cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed fastlægge nærmere, hvem der besøger Hatten. Vi registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version, og -sprog, osv.
 • Hvilke typer af cookies bruger vi og til hvilke formål?
  • Vi bruger cookies til
   • Statistik, dvs .at måle trafikken på www.hatten.dk, herunder antallet af besøg på www.hatten.dk, hvilke domæner den besøgende kommer fra, hvilke sider de ser på www.hatten.dk, og hvilket overordnet geografisk område brugeren befinder sig i.
   • Forbedre funktionalitet, dvs. at forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af Hatten og hjælpe dig med at huske dit brugernavn og adgangskode, så du ikke behøver at logge igen, når du returnerer til Hatten.
   • Integrere med sociale medier, dvs. at give dig mulighed for at integrere med sociale medier, som for eksempel Facebook.
   • Kvalitetssikring, dvs. at sikre kvaliteten af vores services og forhindre misbrug og uregelmæssigheder i forbindelse med brugen af vores services.
   • Målrettet markedsføring, dvs. at vise specifik markedsføring på Hatten, som vi tror, at du vil finde interessant.
 • Adgang for tredjepart
  • Hatten giver adgang for sine tredjepart ’s leverandører til at få indsigt i indholdet af de cookies, som er sat af Hatten. Denne Information må dog alene anvendes på vegne af Hatten og må ikke anvendes til tredjepartens egne formål.
 • Tredjeparts-cookies
  • Vores Hjemmeside anvender cookies fra følgende tredjeparter:
   • Google Analytics: til statistiske formål. Du kan afvise cookies fra Google Analytics ved at klikke her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
   • Hatten bruger Hatten Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender Hatten. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af Hatten, udarbejde rapporter om aktiviteten på Hatten og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på Hatten og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.
   • Google Analytics sætter to typer cookies: (a) En persistent cookie der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords, etc., samt (b) sessionscookies som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.
   • De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra Google Analytics. Læs mere om Google Analytics brug af cookies .
   • Ved at bruge Hatten giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.
 • Sådan afviser du brugen af cookies
  • De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre Hatten.
 • Sådan sletter du cookies

ÆNDRING AF PERSONOPLYSNINGERPOLITIK

Hatten kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af Hattens brugere www.hatten.dk. Hattens nye persondatapolitik vil herefter være gældende for din brug af Hatten.

HENVENDELSER

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse. Aktieselskabet P. Hatten & Co., CVR-nr: 34683212, C. E. Christiansens Vej 25, Dk – 4930 Maribo, T: [+45] 5478 1122 , E: info@hatten.dk , W: www.hatten.dk.

DATATILSYNET

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Hatten’ indsamling og behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Telefon 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk